Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025

Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025
Hải Thanh

Ngày 20/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1881/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các nội dung tập trung phát triển sau:

  • Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệvà ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất côngnghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuấtsạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệpnông thôn;

  • Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn;

  • Hỗ trợ liên doanh, liên kết, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị,hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp;

  • Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lựcquản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn;

  • Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công táctruyền thông;

  • Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, vốn của cơ sở công nghiệp nông thôn, vốn lồng ghép từ các chươngtrình, dự án, các nguồn vốn huy động hợp pháp khác nhằm đầu tư, phát triển công nghiệp nông thôn.

Chi tiết xem tại Quyết định 1881/QĐ-TTg có hiệu lực từ 20/11/2020.

Gởi câu hỏi

20

Văn bản liên quan